Calendari del Contribuent

 

INFORMACIÓ CONTRIBUENT - EXERCICI 2019

BOP 57 de 21/03/2019 - Núm. 2000

Edicte d’aprovació dels padrons i del calendari fiscal dels tributs de venciment periòdic

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 12 de març de 2019 es va adoptar el següent acord:

Aprovar els Padrons i el calendari fiscal dels tributs que es relacionen, de venciment periòdic i notificació col·lectiva, recaptats directament per l’Ajuntament, per a l’exercici 2019 del municipi de la Vall de Bianya, amb els següents terminis de cobrament en voluntària:

 

TRIBUT TERMINI DE COBRAMENT
Rebuts no domiciliats Rebuts domiciats
Impost sobre vehicle tracció mecànica Del 2 de maig al 31 d'octubre 7/6/2019
Taxes recollida d'escombraries Del 2 de maig al 31 d'octubre 4/10/2019

 

LLOCS DE PAGAMENT:

• Oficines municipals (Ctra. Camprodon, 2) en horari d’atenció al púlic.

Finalitzat el termini assenyalat, els rebuts que no hagin estat liquidats seran exigits pel procediment executiu de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i les costes que es produeixin.

En compliment de l’article 102.3 de la Llei General Tributària, i 24 del Reglament General de Recaptació, el present acord es publica per advertir que les liquidacions pels tributs referenciats es notifiquen col·lectivament, entenent-se realitzades les notificacions al dia en que finalitzi l’exposicióal púlic del padrócorresponent a cada tribut.

Els padrons abans relacionats es troben a exposició pública per un període de vint dies, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

La Vall de Bianya, 12 de març de 2019

Santi Reixach Garriga, Alcalde

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.

Accepto